[fragment]

Celami Fundacji są:
1. Promowanie twórców, twórczości i wydarzeń związanych z kulturą, rękodziełem i reportażem.
2. Promowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą.
3. Aktywizacja zawodowa, społeczna oraz integracja środowiska osób zajmujących się kulturą, sztuką i dziennikarstwem.
4. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym oraz rozwijania talentów.
5. Rewitalizacja i ochrona zabytków.
6. Propagowanie idei wspólnoty europejskiej poprzez promocję i ochronę europejskiej kultury i dziedzictwa oraz wspieranie dialogu międzykulturowego.
7. Rozwój i wspieranie dziennikarstwa.
8. Aktywizacja zawodowa, społeczna oraz integracja osób wykluczonych lub narażonych na społeczne lub kulturowe wykluczenie.
9. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
10. Wspieranie grup defaworyzowanych społecznie i zwalczanie dyskryminacji.
11. Pomoc ofiarom przemocy i dyskryminacji.

Fundacja organizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie wystaw, koncertów, projekcji filmowych, spotkań autorskich i innych wydarzeń artystycznych.
2. Organizowanie konkursów, plebiscytów, seminariów, wykładów, debat, konferencji, forum wymiany doświadczeń.
3. Przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych dzieł kultury i ich twórców.
4. Archiwizację dzieł kultury.
5. Organizowanie targów rękodzielniczych i artystycznych.
6. Produkcję reportaży, filmów dokumentalnych, audycji radiowych i innych dzieł audiowizualnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym prowadzenie mediów pozarządowych (radia, telewizji, tytułów prasowych i portali internetowych).
8. Konserwację, ochronę i promocję zabytków.
9. Współpracę z konserwatorami zabytków i władzami samorządowymi w kształtowaniu polityki zagospodarowania obiektów zabytkowych.
10. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się kulturą, rękodziełem, dziennikarstwem i pomocą społeczną.
11. Organizowanie wyjazdów studyjnych dla artystów, rękodzielników, reportażystów, osób zajmujących się konserwacją i renowacją zabytków oraz osób zajmujących się pomocą społeczną.
12. Organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów.
13. Organizowanie obozów młodzieżowych, kolonii i półkolonii.
14. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów między społeczeństwami, także w zakresie wymiany narodowej oraz rozwijania dialogu międzykulturowego.
15. Organizowanie wymian międzynarodowych i workcampów dla młodzieży i dorosłych, wspierających integrację europejską, budowę społeczeństwa obywatelskiego, rozwój dialogu międzykulturowego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.
16. Prowadzenie grup wsparcia oraz grup samopomocowych dla osób wykluczonych lub narażonych na wykluczenie społeczne lub kulturowe.
17. Przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych.
18. Budowanie partnerstw lokalnych.
19. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
20. Finansowanie nagród i stypendiów zgodnych z realizacją celów statutowych Fundacji.
21. Działalność charytatywną, w tym promocję i organizację wolontariatu.
22. Zbieranie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych, w tym prowadzenie kwest, aukcji i zbiórek publicznych.

Pełny tekst statutu